+420 222 703 703 (objednávky) +420 733 377 994 voda@barelovavoda.cz
Poptávkový košík0
Voda v barelech Voda v barelech Aquabary Aquabary Výdejníky na vodovodní řad Výdejníky na
vodovodní řad
Káva / Nápoje Káva / Nápoje Doplňky Doplňky Služby Služby Dallmayr kávomaty Dallmayr kávomaty
 • Úvod
 • Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“), informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů

I. Základní ustanovení

1.1 Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek. Dodržování zákonných ustanovení, které se týkají ochrany osobních údajů, je pro nás zvlášť důležité. Cílem Zásad je informovat Vás jakožto uživatele našich webových stránek o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a také o Vašich právech, jste-li subjektem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 1 nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen "GDPR").

 1.2 Správce

Tato webová stránka a nabízené služby jsou provozovány společností BARELOVÁ VODA s.r.o., se sídlem Josefa Truhláře 1515, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 021808984, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 216521 dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce jsou - adresa: Na Křečku 365/5, 109 00 Praha 10, email: voda@barelovavoda.cz , telefon: + 420 733 377 994 nebo pevná linka + 420 222 703 703.

1.3 Obecné informace

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, vždy zajistíme, aby to bylo v souladu s relevantním právním základem nebo na základě Vašeho souhlasu. Dodržujeme ustanovení GDPR a dále příslušné vnitrostátní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

1.4 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Kategorie subjektů, účel zpracování, právní základ zpracování a zpracovávané osobní údaje 

2.1 Zákazníci

Pokud jste nebo se na stanete naším zákazníkem, účely zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 • plnění a realizace smluv mezi námi uzavřených, kdy právním základem je plnění smlouvy (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek, IP adresu, cookies a údaje z reklamací);
 • uplatňování nároků ze smluvních vztahů mezi námi uzavřených, kdy právním základem je náš oprávněný zájem spočívající v právu vymáhat pohledávky, náhrady škody a jiné nároky, které z našeho smluvního vztahu mohou vzniknout (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek, IP adresu, cookies údaje z reklamací a jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a Vámi);
 • plnění našich povinností v oblasti účetnictví a v oblasti daní, kdy právním základem je plnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace na daňových dokladech);
 • šíření obchodních sdělení ohledně našeho sortimentu zboží a služeb, kdy právním základem je náš oprávněný zájem nabízet Vám obdobné zboží a služby odpovídající Vašim potřebám vycházejícím z obchodního vztahu mezi námi (zpracovávanými osobními údaji jsou Vaše identifikační a kontaktní údaje);

2.2 Návštěvníci webových stránek

Pokud jste návštěvníci našich webových stránek, účely zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 • statistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše zboží nebo služby, kdy právním základem je náš oprávněný zájem vycházející z a) zlepšování našich služeb se zaměřením, co Vás opravdu zajímá; b) nabízet Vám obdobné zboží nebo služby, které odpovídají Vašim potřebám, a to na základě přístupu na naše internetové stránky (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresa a cookies);
 • zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka webových stránek, kdy právním základem je plnění smlouvy, případně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (Vaše poptávka) nebo Váš souhlas (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresa a cookies, položený dotaz).
 • zpracování Vaší poptávky, vypracování nabídky pro Vás a její zaslání, kdy právním základem je provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (Vaše poptávka) (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresa a cookies, případně další, které jste uvedli v rámci poptávky).

2.3 Odběratelé novinek

Pokud jste odběratelé našich novinek, účely zpracování Vašich osobních údajů jsou následující:

 • pravidelné zasílání obchodních sdělení, kdy právním základem je Váš souhlas, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek (zpracovávanými osobními údaji jsou identifikační údaje (jméno a příjmení) a kontaktní údaj (e-mail)).

III. Doba zpracování osobních údajů

3.1 Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, přičemž je u jednotlivých účelů zpracování následující:

 • plnění a realizace smluv mezi námi uzavřených – osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a záruční doby;
 • uplatňování nároků ze smluvních vztahů mezi námi uzavřených – osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 4 let po ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení pak po celou dobu takového řízení;
 • plnění našich povinností v oblasti účetnictví a v oblasti daní – osobní údaje mohou být zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se Vám uskutečnilo poskytnuté plnění;
 • šíření obchodních sdělení ohledně našeho sortimentu zboží a služeb našim zákazníkům – osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu;
 • statistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše zboží nebo služby – osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu 6 měsíců;
 • zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka webových stránek – osobní údaje mohou být zpracovávány do vyřízení dotazu, nejdéle však do 30 dnů nebo po dobu trvání Vašeho souhlasu;
 •  pravidelné zasílání obchodních sdělení odběratelům novinek – osobní údaje mohou být zpracovávány do odvolání Vašeho souhlasu;
 • zpracování Vaší poptávky, vypracování nabídky pro Vás a její zaslání - osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu vyřízení Vaší poptávky a realizace nabídky, popřípadě její platnosti a dále po dobu 2 let ode dne zaslání nabídky pro Vás, a to podle toho, která doba uplyne později.

3.2 Po uplynutí doby zpracování osobních údajů správce mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

IV. Příjemci osobních údajů

4.1 V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány Správcem a jeho pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou vázány mlčenlivostí a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se Správcem.

4.2 Správce dále pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce pro účely a způsobem, které Správce stanoví. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které Správce využívá, patří:

 • zasílatelské (přepravní) společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro nás technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat a dále zajišťující pro nás marketingové služby; a
 • externí účetní, daňoví a právní a jiní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí.

4.3 Za určitých podmínek jsme oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

V. Cookies v rámci služeb na webových stránkách

5.1 Po Vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na Váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

5.2 Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

5.3 Naše webové stránky využívají cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z webových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během Vaší návštěvy na webových stránkách (např. obsah Vašeho poptávkového košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše webové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Nastavení cookies

VI. Vaše práva

6.1 Velmi si vážíme Vaší důvěry a klademe rovněž nemalý důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů. Pokud budeme mít pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás nejprve požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, než přistoupíme k řešení Vaší žádosti týkající se výkonu některého z Vašich práv.

6.2 Abyste lépe pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podáváme Vám níže, kromě specifikace, i jejich bližší vysvětlení:

 • právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od nás kdykoliv na základě žádosti získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou námi zpracovávány a pokud tomu tak je, pak zejména, za jakými účely, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou námi zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či právo vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali, pokud nejsou získány od Vás, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů;
 • právo na opravu osobních údajů znamená, že máte právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) znamená, že máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, zejména pokud i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovány, ii) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo iii) nám to ukládá zákonná povinnost;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů znamená, že máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů do té doby, než budou vyřešeny jakékoliv případné sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů (např. po dobu ověření přesnosti Vašich osobních údajů či pokud zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale namísto jejich výmazu budete požadovat pouze omezení jejich použití apod.);
 • právo na přenositelnost osobních údajů znamená, že pokud nám v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytnete Vaše osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, budete mít právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
 • právo vznést námitku znamená, že budete mít právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává na základě svého oprávněného zájmu.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že máte právo tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, tento svůj souhlas odvolat a to na kontaktech uvedených níže. 
 • Další informace týkající se Vašich práv a podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně GDPR).

6.3 Pokud jde o stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, tu můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1 Správce během zpracování vždy dbá na to, aby nedošlo k újmě na právech fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

7.2 Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich pozměňování či rozšiřování, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.

7.3 Při zpracování osobních údajů Správcem nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

VIII. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem webových stránek a Správcem jsou příslušné české soudy.

8.2 Návštěvníci webových stránek, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

8.3 Vyhrazujeme si právo tyto Zásady kdykoli změnit. Novou verzi Zásad zveřejníme na našich webových stránkách a dojde-li k výraznějším změnám, pokusíme se Vás o nich informovat, bude-li to možné. Doporučujeme Vám však pravidelně kontrolovat naše webové stránky, abyste měli nejnovější informace o našich postupech ohledně ochrany soukromí.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 22.9. 2023.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Zboží bylo úspěšně přidáno do poptávkového koše

V košíku máte zboží v celkové hodnotě 0 Kč s DPH

Pokračovat v nákupu Zobrazit košík