VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti: Chráněná dílna Petr Boček. 

Se sídlem: Ivana Olbrachta 59, 250 01 Brandýs nad Labem IČO: 71374523 DIČ: CZ 7802110514 Tel: 728 25 56 56 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Obecná ustanovení

a)    Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Chráněná dílna Petr Boček a zákazníka, při dodávkách balené pramenité vody, aquabarů a dalšího zboží ze sortimentu společnosti Chráněná dílna Petr Boček na základě zákaznické objednávky.

b)    Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky společnosti Chráněná dílna Petr Boček pokud individuální smlouva nestanovuje jinak

c)    Uvedené všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti Chráněná dílna Petr Boček (www.barelovavoda.cz).

d)    Společnost Chráněná dílna Petr Boček si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit nebo měnit.

e)    Veškeré vztahy mezi společností Chráněná dílna Petr Boček a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Objednávání zboží

a)    Objednávka může být společnosti Chráněná dílna Petr Boček zaslána poštou na adresu sídla společnosti, telefonicky na telefonní číslo 728 25 56 56, nebo tak jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti Chráněná dílna Petr Boček viz kontakty, e-mailem na elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nebo prostřednictvím E-Shopu na internetových stránkách společnosti Chráněná dílna Petr Boček na adrese www.barelovavoda.cz

b)    Objednávka bude vždy vyřízena v pracovní době zákaznického servisu a to pondělí – pátek od 08:00 – 16:00 hodin. Objednávka zaslaná po pracovní době bude vyřízena až následující pracovní den, tudíž zavezena do 48 hodin (dodávka se prování v pracovní dny)

c)    Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

 • Svojí identifikaci, tj. zákaznické číslo, nebo obchodní název firmy či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon, fax, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za zákazníka jednat.
 •  Název objednávaného zboží, popřípadě také jeho popis.
 •  Množství objednávaného zboží.
 •  Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího).
 •  Pracovní dobu pro dodání zboží.

d)    Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Chráněná dílna Petr Boček se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění, nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících se objednávka považuje za úplnou.

e)    Bezprostředně po doručení úplné objednávky je společnost Chráněná dílna Petr Boček povinna zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost Chráněná dílna Petr Boček zákazníka a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Chráněná dílna Petr Boček zákazníka na tuto skutečnost také upozorní.

3. Kupní cena zboží

a)    Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku společnosti Chráněná dílna Petr Boček. Společnost Chráněná dílna Petr Boček poskytne zákazníkovi na jeho žádost tištěný ceník platný pro dané období. Aktuální ceník je vždy vystaven na internetových stránkách společnosti Chráněná dílna Petr Boček, www.barelovavoda.cz

b)    Společnost Chráněná dílna Petr Boček si vyhrazuje právo upravit cenu zboží oproti ceně uvedené v tištěném ceníku v případě výrazných a prokazatelných zvýšení cen od svých dodavatelů způsobených nárůstem cen surovin nebo změnou směnných kurzů. Společnost Chráněná dílna Petr Boček bude zákazníka o těchto změnách neprodleně informovat.

4. Podmínky smluv, uzavření smlouvy

a)    V případě uzavření smlouvy se společností Chráněná dílna Petr Boček je předmětem smlouvy nájem aquabaru, jeho výpůjčka, nebo prodej, za sníženou cenu, případně smlouva o dodávkách balené pramenité vody v obalech18,9 litrůa 10 litrů.

b)    Zákazník, podpisem smlouvy, výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy, byl dodavatelem seznámen s cenou aquabaru v případě prodeje, která je uvedena ve smlouvě. Uhrazením první faktury zákazník současně souhlasí se všeobecnými podmínkami Chráněná dílna Petr Boček pokud individuální smlouva nestanovuje jinak

c)    Typ smluv:

 • Měsíční pronájem.
 • Smlouva na dobu určitou. Záruka dodavatele na provozuschopnost stáčecího přístroje po celou dobu trvání smluvního vztahu. V ceně nájmu je provedení dvou sanitací stáčecího přístroje v intervalu šesti měsíců, na náklady dodavatele. Měsíční nájemné je vždy hrazeno bezhotovostním převodem na účet dodavatele. Za odvoz stroje z pronájmu se účtuje jednorázový poplatek za technickou prohlídku + odvoz stroje a náklady za provedení jedné sanitace podle typu stroje.
 • Smlouva o výpůjčce aquabarů modelové řady JD 16 LDK.

d)    Minimální doba trvání jsou 2 roky. Zákazník na počátku smluvního vztahu složí vratnou kauci, která mu bude na konci výpůjčky po odečtení nákladů na zpětný odvoz a sanitaci vrácena.

e)    Zákazník má během smluvní doby povinnost objednat, odebrat a zaplatit nejméně 6 barelů vody Chráněná dílna Petr Boček měsíčně v kumulovaném počtu během dvou let. Nesplnění tohoto počtu je považováno za porušení smlouvy a její ukončení ze strany zákazníka. Vratná kauce v tomto případě propadá. U modelů Kávomat a CO2 zákazníkovi navíc vzniká povinnost platit měsíční nájem po celou dobu trvání pronájmu, výše nájemného je uvedena v aktuálním ceníku společnosti Chráněná dílna Petr Boček, pokud není individuální smlouvou stanoveno jinak.

f)    V případě že je předmětem smlouvy nájem nebo výpůjčka aquabaru, odběratel bere na vědomí, že přístroj je po celou dobu trvání smlouvy ve vlastnictví společnosti Chráněná dílna Petr Boček. Společnost Chráněná dílna Petr Boček však dává souhlas s prováděním elektrických revizních kontrol pro potřebu zákazníka, v případě potřeby společnost Chráněná dílna Petr Boček dodá příslušné elektroschéma aquabaru.

5. Výpověď smluvního vztahu, smluvní pokuta

a)    Společnost Chráněná dílna Petr Boček (dále jen dodavatel), je oprávněna vypovědět smlouvu písemnou formou, kdy výpovědní doba činí 10 dnů a počíná běžet ode dne doručení výpovědi z následujících důvodů:

 • Zákazník je v prodlení s úhradou nájemného, nebo za dodávané zboží za více jak jeden kalendářní měsíc.
 • Proti zákazníkovi bylo zahájeno konkursní řízení či vyrovnávací řízení
 • Zákazník neplní ujednané smluvní podmínky
 • Zákazník nedodržuje povinný měsíční odběr počtu kusů pramenité vody, dodávané v 18,9 nebo 10 litrových barelech na jeden kus stroje. V případě, že je smlouva stanovuje.
 • Zákazník přenechá předmět nájmu třetí osobě, bez předchozího souhlasu spol. Chráněná dílna Petr Boček.

b)    Smluvní strany se dohodly, že v případě výpovědi smluvního vztahu, bude zákazníkovi účtováno:

 •  v případě prodeje stáčecího přístroje za sníženou cenu – doplatek do hodnoty stroje, nejpozději do 14 dnů od vyúčtování doplatku. Přístroj je po zaplacení doplatku v řádném termínu ve výlučném vlastnictví zákazníka.
 •  v případě výpůjčky aquabaru – provedení technické kontroly + odvoz a sanitaci dle typu aquabaru. V případě ukončení smlouvy z jakéhokoli uvedeného důvodu před uplynutím 24 kalendářních měsíců (pokud není ve smlouvě uveden kratší časový interval) je odběratel povinen navíc zaplatit smluvní pokutu ve výši 50% "hodnoty stáčecího přístroje v případě prodeje"( viz smlouva).
 •  v případě, že smlouva obsahuje povinný měsíční odběr počtu kusů pramenité vody Chráněná dílna Petr Boček dodávané v 18,9 litrových barelech, je odběratel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý neodebraný barel za celou dobu trvání smluvního vztahu.

c) Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě v rámci rentability obchodního vztahu:

 • v případě smlouvy "Nájemní smlouva s jednorázovou dotovanou platbou" má dodavatel právo vyúčtovat zákazníkovi, při nedodržení povinného měsíčního odběru v přepočtu za dobu trvání smlouvy (povinný měsíční odběr násobeno 24-mi měsíci) smluvní pokutu 50,- Kč za každý neodebraný barel18,9 lpramenité vody Chráněná dílna Petr Boček. Zákazník je povinen tuto smluvní pokutu v termínu splatnosti uhradit.
 • v případě smlouvy "Nájemní smlouvá 4letá s právem odkoupení najaté věci" má dodavatel právo vyúčtovat zákazníkovi, při nedodržení povinného měsíčního odběru v přepočtu za dobu trvání smlouvy (povinný měsíční odběr násobeno 48-mi měsíci) smluvní pokutu 50,- Kč za každý neodebraný barel18,9 lpramenité vody Chráněná dílna Petr Boček. Zákazník je povinen tuto smluvní pokutu v termínu splatnosti uhradit.
 •  Po uplynutí minimální smluvní doby výpovědní lhůta je stanovena na čtyři měsíce přičemž lhůta začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi zákazníkem. Pokud není individuálně dohodnuto jinak.

6. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

a)    Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Chráněná dílna Petr Boček uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.

 • V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Chráněná dílna Petr Boček, uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad na kterém je uvedena platba v hotovosti.
 •  Kupní cena za zboží, které společnost Chráněná dílna Petr Boček na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost Chráněná dílna Petr Boček zákazníkovi vystaví.
 • Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti Chráněná dílna Petr Boček podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností Chráněná dílna Petr Boček sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 •  Společnost Chráněná dílna Petr Boček si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti Chráněná dílna Petr Boček neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost Chráněná dílna Petr Boček právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti Chráněná dílna Petr Boček uhradí.

7. Podmínky dodání zboží

a)    Společnost Chráněná dílna Petr Boček dodá zboží na své náklady na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době, která je pondělí – pátek od 08:00 – 17:00 hodin.

b)    Není-li mezi společností Chráněná dílna Petr Boček a zákazníkem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost Chráněná dílna Petr Boček dodat objednané zboží v co nejkratším termínu nejpozději však do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.

c)    Termíny dodání nadstandardního zboží, se stanovují dohodou v závislosti na termínech dodávek dodavatelů.

d)    Spolu s dodaným zbožím společnost Chráněná dílna Petr Boček vždy předá zákazníkovi fakturu, případně dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Zákazník je povinen po zkontrolování zboží dodací list nebo fakturu podepsat (čitelně + podpis + razítko) a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat.

e)    Zákazník je povinen společnost Chráněná dílna Petr Boček neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost Chráněná dílna Petr Boček neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto článku.

f)    Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

g)    Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:

 • Označení a číslo faktury.
 • Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku
 • (soud, oddíl, číslo vložky).
 • Bankovní spojení prodávajícího.
 • Datum splatnosti kupní ceny.
 • Popis dodaného zboží a jeho množství.
 • Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

h)  Zákazník je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit  společnosti Chráněná dílna Petr Boček), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z  náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je zákazník povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost Chráněná dílna Petr Boček vystaví zákazníkovi novou. Povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

8. Reklamace a záruční doba

a)    Zákazník je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat stav a funkčnost zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je zákazník povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

b)    Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Po uplynutí záruční doby opravy hradí zákazník a to i v případě, že má aquabar v pronájmu, nebo je mu zapůjčen, pokud individuální smlouva nestanovuje jinak.

9. Poplatky

a)    Odvoz prázdných barelů18,9l (pokud si zákazník neobjedná plné): 30 Kč/ks (limit do 20 ks, nad tento limit je poplatek smluvní dle dohody zákazníka se společností Chráněná dílna Petr Boček).

b)    Záloha za prázdné barely bude vyplacena pouze do počtu, který zákazník prokazatelně již dříve zaplatil společnosti Chráněná dílna Petr Boček.

c)    Barely nad zálohovaný počet vykupujeme za 50 Kč

d)    Kopie dodacího listu, faktury: 20 Kč/list A4

e)    Doprava paušál: 350 Kč (v případě objednávky min. 2 barelů pramenité vody je doprava ZDARMA).

f)    Práce technika paušál: 350 Kč

g)    Technická prohlídka + odvoz stáčecího přístroje: 790 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

10. Sanitace

a)    Sanitace je důležitou součástí údržby výdejních stojanů. Představuje kompletní čistění, dezinfekci a odstranění vodního kamene ze všech částí přístroje, které přicházejí do styku s vodou.

b)    Státním zdravotním ústavem je sanitace doporučena provádět minimálně 4x do roka, v intervalu 3. měsíců a to v závislosti na umístění přístroje, na množství odebírané vody a také na celkové mineralizaci jednotlivých typů balených vod. Sdílíme názor Státního zdravotního ústavu a doporučujeme Všem odběratelům provádět u přístrojů sanitaci 4x do roka, jinak nemůže prodávající garantovat kupujícímu nezávadnost stáčené vody a bezproblémový chod přístroje.

c)    V případě, že smlouva obsahuje placenou sanitaci, je zákazník povinen tuto sanitaci provést. V případě odmítnutí provedení placené sanitace ze strany zákazníka je dodavatel oprávněn omezit záruku na aquabar a na kvalitu vody upravenou tímto aquabarem.

d)    Sanitace stroje se vykonává, buď přímo na místě u zákazníka, nebo se řeší odvozem stroje do servisu a zapůjčením jiného stroje po dobu čistění. Doba čistění přístroje je cca. 30 minut.

e)    Ceny sanitace jsou platné podle aktuálního ceníku společnosti. Chráněná dílna Petr Boček uveřejněného na webových stránkách společnosti a to www.barelovavoda.cz

11. Závěrečná ustanovení

a)    Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží z ceníku společnosti Chráněná dílna Petr Boček. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti Chráněná dílna Petr Boček uvedeno, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností Chráněná dílna Petr Boček a zákazníkem sjednány individuálně.

b)    Písemnou dohodou mezi společností Chráněná dílna Petr Boček a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

c)    Obě smluvní strany se dohodly, že pro řešení případných sporů z výše uvedených typů smluv je rozhodné právo České republiky a místně příslušným je soud v místě sídla dodavatele.

d)    Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2011

Login


Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula ut id elit. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor.×

Register


Donec id elit non mi porta gravida at eget metus. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. Morbi leo risus, porta ac consectetur ac, vestibulum at eros.  or   Login
×